Profilaktyka uzależnień

Centrum Terapii Uzależnień „SANGO”

Centrum Terapii Uzależnień „SANGO”,
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 23 lok. 23,


-udziela dla osób wywodzących się z terenu Gminy Ciepłowody działań o charakterze profilaktycznym oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia medyczne w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz osobami z zaburzeniami nawyków i popędów (patologiczny hazard), a także członków rodzin tych osób.

-udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z przepisami:
a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2012r. poz. 734) z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi,
b) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190),
c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 2069) z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

-realizuje programy terapeutyczne:

a) podstawowy program psychoterapii uzależnienia,
b) trening zachowań konstruktywnych,
c) trening zapobiegania nawrotom choroby,
d) podstawowy program dla osób współuzależnionych,
podstawowy program dla dorosłych dzieci alkoholików

 

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-11-19 10:57:13.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA LATA 2019-2020
 Program.narkomania.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-11-13 09:07:13.
W Internecie

W INTERNECIE:

• Poradnia – www.narkomania.org.pl

• Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – www.kbpn.gov.pl

• Nie daj się wkręcić w coś, czego nie chcesz – www.niebotak.pl

• Fundacja Dzieci Niczyje – www.fdn.pl

• Pomoc Ofiarom Przestępstw – www.pomoc.brpo.gov.pl

• Poradnik prawny – www.przemocdomowa.com.pl

• Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – www.parpa.pl

• Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem – www.psychotekst.pl

• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie www.niebieskalinia.pl

• Bezpieczeństwo w Internecie – www.helpline.org.pl oraz www.cyberprzemoc.pl

• Portal dla osób poszkodowanych www.poszkodowani.gov.pl

 

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-11-13 09:05:12.
Telefon zaufania

Pomarańczowa Linia 1.
Pomaga rodzicom, których dzieci piją
801-140-068

 

Pomarańczowa Linia 2.
Pomaga rodzicom, których dzieci piją
800-479-064
Czynny: pon.-pt. w godz. 10-19.30


Zielona linia.
Porady i informacje na temat HIV/AIDS
(22) 621-33-67

 

Policyjny Telefon Zaufania - ogólnopolski
800-120-226

 

Narkotyki, narkomania.
Informacja, porada, wsparcie
801-199-990
Czynny codziennie od 16.00 do 21.00


Informacja i pomoc w problemach związanych z narkotykami
800-12-02-89
Czynne od pn. do pt., w godz. 10.00 - 17.00


Kryzysowy Telefon Zaufania
116-123
Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Więcej informacji na stronie www.116123.edu.pl Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Więcej informacji na stronie www.116123.edu.pl


Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi
(22) 628 01 20

 

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-11-13 09:02:22.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 r.
 GMINNY.PROGRAM.PROFILAKTYKI.ROZWIĄZYWANIA.PROBLEMÓW.ALKOHOLOWYCH.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-11-13 08:59:11.
Data wprowadzenia: 2019-11-13 08:59:11
Opublikowane przez: Ewa Trasper