Przeciwdziałanie przemocy

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2019-2020 dla Gminy Ciepłowody
 program.przemoc.docx

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-11-13 08:41:45.
Telefon zaufania

Niebieska Linia.
Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
801-120-002

 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
116-111
Możesz dzwonić codziennie w godzinach od 12.00 do 20.00. Więcej o telefonie 116-111 na stronie www.116111.pl Możesz dzwonić codziennie w godzinach od 12.00 do 20.00. Więcej o telefonie 116-111 na stronie www.116111.pl

 

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-11-13 08:48:32.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.
Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z konkretną rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej:
• zgłoś się do pracownika socjalnego, do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
• poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy;
• gdy w Twoim domu dochodzi do awantur nie bój się wzywać Policję (poinformuj policjanta o doświadczaniu przemocy domowej);
• jeśli doznajesz przemocy fizycznej możesz zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktować się z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji, która jest odpłatna;
• jeśli osoba stosująca wobec Ciebie przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
PAMIĘTAJ, że na przerwanie przemocy w rodzinie nigdy nie jest za późno.

 

Opublikowane przez: Ewa Trasper | Data wprowadzenia: 2019-11-13 10:25:02.
Data wprowadzenia: 2019-11-13 10:25:02
Opublikowane przez: Ewa Trasper