Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 , str. 1), zwanego „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepłowodach Gminny Ośrodek Zdrowia z siedzibą w 57-211 Ciepłowody ul. Szkolna 4, określany dalej jako SP ZOZ
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania SP ZOZ, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres iod@koptyra.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności leczniczej przez
SP ZOZ.
4. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są:
a) art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z ustawą z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
b) art. 6 ust. 1 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, gdy działanie SP ZOZ jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Natomiast gdy konieczne będzie przetwarzanie danych szczególnych kategorii,
to wówczas podstawą jest art. 9 ust. 2 lit. c pod warunkiem że ze względów prawnych bądź fizycznych nie byliśmy w stanie pozyskać stosownej zgody,
c) art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora np. obowiązek archiwizacyjny, monitoring w celu ochrony mienia SPZOZ,
d) art. 9 ust. 2 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, gdy przetwarzanie danych szczególnych kategorii jest niezbędne do celów zapewnienia opieki zdrowotnej lub leczenia.
1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z SP ZPZ przetwarzają dane osobowe w celu realizacji określonych zadań,
1. SPZOZ nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
2. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
3. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej określają przepisy polskiego prawa.
4. W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że SP ZOZ przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, to może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie.
5. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
6. Dysponując danymi osobowymi SP ZOZ nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:01:09 | Data modyfikacji: 2018-07-25 10:07:23.
Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:01:09
Data modyfikacji: 2018-07-25 10:07:23
Opublikowane przez: test test