Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych (RODO) w Zakładzie Wodociągów i
Kanalizacji w Ciepłowodach

Treść klauzuli

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych (począwszy do dnia 25 maja 2018 r.):

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji  z siedzibą pl. Adama Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - iod@koptyra.pl,
 3. Pan/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej;

  • Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  • Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie,

  • szczególne przepisy prawa,

   

 5. odbiorcami Pan/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których jest on Administratorem,
 6. Pan/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (m.in. zgodnie z instrukcją kancelaryjną),
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. Jeżeli Pan/i uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawama Pan/i prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: ustawą o samorządzie gminnym, ustawa o zbiorczym zaopatrzeniu w wodę i zbiorczym odprowadzeniu ścieków, regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
  Regulamin Organizacyjny ZWiK Ciepłowody jest obligatoryjne.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

   

 

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2018-05-25 08:06:43 | Data modyfikacji: 2018-05-25 08:12:05.
Data wprowadzenia: 2018-05-25 08:06:43
Data modyfikacji: 2018-05-25 08:12:05
Opublikowane przez: ZWiK ZWiK