Organy Jednostki

Organami Samorządowego Przedszkola Zespołu Szkół Samorządowych w Cieplowodach są:

 • Dyrektor Zespołu Szkół
 • Wicedyrektor Zespołu Szkół
 • Rada Pedagogiczna Przedszkola
 • Rada Rodziców Przedszkola

Organami Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza  Zespołu Szkół Samorządowych w Cieplowodach są:

 • Dyrektor Zespołu Szkół
 • Wicedyrektor Zespołu Szkół
 • Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
 • Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej

Organami  Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków Zespołu Szkół Samorządowych w Cieplowodach są:

 • Dyrektor Zespołu Szkół
 • Wicedyrektor Zespołu Szkół
 • Rada Pedagogiczna Gimnazjum
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
 • Samorzad Uczniowski Gimnazjum

 

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

 

DYREKTOR

Kieruje bieżącą działalnością  zespołu, reprezentuje go na zewnątrz . Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w zespole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie Zespołu Szkół.

 

WICEDYREKTOR

Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora zespołu i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.

Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w Statucie Zespołu Szkół.

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-01-28 19:35:52 | Data modyfikacji: 2014-01-28 20:04:52.
Data wprowadzenia: 2014-01-28 19:35:52
Data modyfikacji: 2014-01-28 20:04:52
Opublikowane przez: test test