Status Prawny

W skład Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach wchodzą:
 • Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków ZSS w Ciepłowodach
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza ZSS w Ciepłowodach,
 • Samorządowe Przedszkole ZSS w Ciepłowodach.
Każda z wchodzących w skład Zespołu szkół jest szkołą publiczna i działa na podstawie:
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)  
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami)
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
 • Statutu
 • Zarządzeń Dyrektora Zespołu
 • Ramowego planu pracy szkoły/przedszkola
 • Koncepcji pracy szkoły / przedszkola
 • Regulaminów
          - Rady Pedagogicznej
          - Rady Rodzicow
          - Samorzadu Uczniowskiego
 
 
Organem prowadzącym Zespół jest  Gmina Ciepłowody.
 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu; Delegatura w Wałbrzychu.

Każda z wchodzących w skład Zespołu szkół zachowuje  nadany jej statut.

Dyrektor Zespołu jest dyrektorem wszystkich jednostek organizacyjnych tworzących Zespół

 

Opublikowane przez: Barbara Kopij | Data wprowadzenia: 2014-01-28 20:33:16 | Data modyfikacji: 2014-01-29 14:34:14.
Data wprowadzenia: 2014-01-28 20:33:16
Data modyfikacji: 2014-01-29 14:34:14
Opublikowane przez: Barbara Kopij