Informacje bieżące

Uchwała nr 222/XLVIII/18 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 29 października 2018r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Ciepłowody

Uchwała 222/XLVIII/18

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2018-10-30 13:20:16 | Data modyfikacji: 2018-11-27 08:26:26.
Uchwała nr 158/XXXV/17 Rady Gminy Ciepłowody z
dnia 6 października 2017r. w sprawie dopłat do
taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków oraz udzielenie dotacji przedmiotowej
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Ciepłowodach

Uchwała 158/XXXV/17

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2017-10-09 11:23:51 | Data modyfikacji: 2018-11-27 08:26:26.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Ciepłowody na okres 3 lat.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach stosownie do art. 24e ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 328 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257.) zawiadamia, że została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat.

Uprzejmie informuje, że dnia 20.06.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opublikowana została decyzja nr WR.RET.070.137.2018.AS w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat.

Powyższa taryfa obowiązuje od 27 czerwca 2018r. do 27 czerwca 2021r.

Załączniki:
1. Decyzja Dyrektora RZGW we Wrocławiu zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat.
2. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat.

Ireneusz Szuszkiewicz
Kierownik Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Ciepłowodach

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat.

Decyzja Dyrektora RZGW we Wrocławiu zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ciepłowody na okres 3 lat.

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2018-06-21 09:01:06 | Data modyfikacji: 2018-09-07 10:01:42.
OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciepłowodach
informuje: na terenie gminy Ciepłowody ustala się taryfy dla mieszkańców: 

1) Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
a) cena za 1 m3 dostarczonej wody                                                      5,13
b) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług za 1 miesiąc             4,75
2) Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków
a) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków                                             4,44
do podanych cen należy doliczyć podatek Vat w wysokości 8%
---------------------------------------------------

Powyższe ceny obowiązują
od dnia 01. 10. 2017r. do dnia 30.09.2018r.

 

Opublikowane przez: ZWiK ZWiK | Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:08:37 | Data modyfikacji: 2017-09-27 07:49:05.
Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:08:37
Data modyfikacji: 2017-09-27 07:49:05
Opublikowane przez: ZWiK ZWiK