Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych  www.cieplowody.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSP w Ciepłowodach
OPS w Ciepłowodach
° Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
° Informacje bieżące
° Praca
° Informacje o Organach
° Statut
° Struktura organizacyjna
° Regulaminy
° Ewidencje, rejestry i archiwa
° Ogłoszenia
° Sprawozdanie finansowe
° Petycje
° Przeciwdziałanie przemocy
° Profilaktyka uzależnień
° wnioski do pobrania
Gminna Biblioteka
ZWiK w Ciepłowodach
GOKiP w Ciepłowodach
SP ZOZ Ciepłowody
Serwis
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OPS w Ciepłowodach > Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Życzenia

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkiego co najlepsze
w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku!


Składają pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciepłowodach

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-18 13:48:02, wprowadzający: Ewa Trasper
INFORMACJA

DNIA


24.12.2019 R.


ORAZ


27.12.2019 R.


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CIEPŁOWODACH


BĘDZIE NIECZYNNY.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-04 14:13:40, wprowadzający: Ewa Trasper
Informacje o pracy Ośrodka
 Ośrodek Pomocy Społecznej.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 10:27:05, wprowadzający: Ewa Trasper
Dostęp do informacji publicznej

 

Dostęp do informacji publicznej
Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Ośrodkiem.

tel.: (74) 810 35 62
e-mail: ops@opscieplowody.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl. A. Mickiewicza 2
57-211 Ciepłowody

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskają ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.

W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.
Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-13 09:57:49, wprowadzający: Ewa Trasper
POMOC W OKRESIE ZIMOWYM


POMOC W OKRESIE ZIMOWYM SŁUŻĄCA POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW.


W związku ze zbliżającą się zimą Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach podaje informacje niezbędne do udzielania ewentualnej pomocy osobom wymagającym wsparcia, zagrożonym warunkami pogodowymi, a w szczególności; osobom bezdomnym, ubogim, niezaradnym życiowo, niepełnosprawnym, samotnym, starszym, które w okresie zimowym znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.


Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Ciepłowody o zwrócenie uwagi na swoich sąsiadów, osoby z najbliższego otoczenia, czy w okresie trudnych warunków pogodowych posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe, niezagrażające zdrowiu i życiu oraz reagowanie na napotkane osoby bezdomne pozostające bez schronienia.
Poniżej podajemy numery telefonów, z których mogą korzystać osoby potrzebujące pomocy oraz osoby zgłaszające konieczność udzielenia pomocy komuś z otoczenia.

Pomoc dla osób bezdomnych oraz informacje można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach u pracowników socjalnych, tel. 074 8 103 562.
lub dzwoniąc pod numery alarmowe:
• nr 112
• Policja 997,
• Pogotowie Ratunkowe 999,

Osobom bezdomnym z ostatnim stałym zameldowaniem w Gminie Ciepłowody zapewniamy tymczasowe schronienie w schroniskach dla osób bezdomnych na terenie Świdnicy.

Inna pomoc oferowana osobom bezdomnym i potrzebującym pomocy to m. in. posiłki, pomoc finansowa w szczególności na leki, opał itp., pomoc w formie usług opiekuńczych, objęcie ubezpieczeniem umożliwiającym bezpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, oraz inna w zależności od potrzeb i sytuacji.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 10:17:18, wprowadzający: Ewa Trasper
WAŻNE
 Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-10-03 08:21:30, wprowadzający: Ewa Trasper
INFORMACJA

I N F O R M A C J A
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach informuje mieszkańców Gminy, że wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w 2019 r. i 2020 r. wypłacane będą w następujących terminach
miesiąc         gotówka             konto
Październik   24.10.2019 r.     23.10.2019 r.

Listopad       22.11.2019 r.     21.11.2019 r.
Grudzień      20.12.2019 r.     19.12.2019 r.
Styczeń       24.01.2020 r.     23.01.2020 r.
Luty            24.02.2020 r.     23.02.2020 r.
Marzec        24.03.2020 r.     23.03.2020 r.
Kwiecień      24.04.2020 r.    23.04.2020 r.
Maj             22.05.2020 r.     21.05.2020 r.
Czerwiec     24.06.2020 r.     23.06.2020 r.
Lipiec          24.07.2020 r.     23.07.2020 r.
Sierpień      24.08.2020 r.     21.08.2020 r.
Wrzesień     24.09.2020 r.     23.09.2020 r.

Informuje się, że w przypadku dodatkowych list wypłat będą one realizowane w innym terminie ( w przypadku, gdy wypłata przypadnie na dzień wolny od pracy, realizacja wypłaty nastąpi w kolejnym dniu roboczym).

 wypłaty.świadczeń.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-09-18 08:42:01, wprowadzający: Ewa Trasper
DOŻYWIANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach informuje rodziców, osoby starsze, osoby niepełnosprawne o możliwości skorzystania z gorącego posiłku - obiadów w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Szkolna 2.


Osoby zainteresowane dożywaniem zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-30 09:32:26, wprowadzający: Ewa Trasper
Załóż profil zaufany
 Załóż profil zaufany.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-08-30 09:28:14, wprowadzający: Ewa Trasper
Zakład Opiekuńczo Leczniczy

ZOL

 Zakład Opiekuńczo Leczniczy.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 13:29:34, wprowadzający: Ewa Trasper
Domy Pomocy Społecznej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 13:21:54, wprowadzający: Ewa Trasper
usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 USŁUGI OPIEKUŃCZE.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 13:19:23, wprowadzający: Ewa Trasper
Dnia 21.06.2019 Ośrodek Pomocy Społecznej
będzie nieczynny
 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-28 13:55:10 Informację zaktualizowano 2019-05-28 13:56:03, wprowadzający: Ewa Trasper
Program mama 4+

OPS informuje o Program mama 4+

 Program „Mama 4+”.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 11:08:52, wprowadzający: Ewa Trasper
NIEBIESKA LINIA
 NIEBIESKA LINIA INFORMACJA.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 13:25:14, wprowadzający: Ewa Trasper
TELEFONY ZAUFANIA
 telefony zaufania.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-02-11 13:20:15, wprowadzający: Ewa Trasper
TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH<
WYCHOWAWCZYCH I ALIMENTACYJNYCH
 I N F O R M A C J A.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-02-01 08:56:54, wprowadzający: Ewa Trasper
Zapytanie ofertowe na wiadczenie usług
schronienia dla osób bezdomnych

Zapytanie ofertowe

 zapytanie ofertowe.docx
Data wprowadzenia informacji 2018-08-27 10:22:04, wprowadzający: Ewa Trasper
WAŻNE

KOMUNIKAT


Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje: informacje do klientów m.in. o przyznaniu


świadczenia "Dobry start ", będą wysyłane mailowo tylko i wyłącznie z adresu


swiadczenia@opscieplowody.pl

" target=_new>center;">swiadczenia@opscieplowody.pl 
Data wprowadzenia informacji 2018-07-04 08:27:52, wprowadzający: Ewa Trasper
Powołanie Inspektora

Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 POWOŁANIE.docx
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 11:34:18, wprowadzający: Ewa Trasper
Informacja Publiczna

Informacja Publiczna

 Dostęp do informacji.docx
Data wprowadzenia informacji 2018-06-28 11:32:03, wprowadzający: Ewa Trasper
Zarządzenie nr 1/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach z dnia 4 stycznia
2018r. w sprawie: wyznaczenia dodatkowych dni
wolnych od pracy w 2018r. w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach

Zarządzenie 1/2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-01-04 10:44:44, wprowadzający: Elżbieta Kuś
OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach informuje rodziców, osoby starsze, osoby niepełnosprawne o możliwości skorzystania z gorącego posiłku - obiadów w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Szkolna 2.
Osoby zainteresowane dożywaniem zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-30 10:09:16 Informację zaktualizowano 2017-08-30 10:10:18, wprowadzający: Elżbieta Kuś
Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach informuje,iż od dnia 02.06.2017 roku wznawia działalność Punktu Informacyjno –Konsultacyjnego działającego przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciepłowodach .

Punkt Konsultacyjny jest otwarty w każdy pierwszy i ostatni piątek miesiąca w godzinach od 17.00 – 18.00 w budynku GOKIP w Ciepłowodach – sala nr 12.
Telefon kontaktowy 517 971 095

 
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 08:26:14, wprowadzający: Elżbieta Kuś
Zarządzenie Nr 2/2017 Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ciepłowodach z dnia 24 kwietnia
2017roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. przypadających w zamian za święta i organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach.


 §1.Ustalam dzień wolny od pracy - 2 maja 2017 roku (wtorek), w zamian za ustawowy dzień wolny od pracy przypadający w wolną sobotę w 2017 roku tj. Dzień 11 Listopada 2017roku ( Narodowe Święto Niepodległości),obniżając tym samym wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

Zarządzenie nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-24 15:56:54 Informację zaktualizowano 2017-04-24 16:00:13, wprowadzający: Elżbieta Kuś
Informacja o naborze wniosków w 2014 r. na rok
szkolny 2014/2015

Rusza kontunuacja Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń"

Informacja o naborze wniosków

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-02 09:12:10 Informację zaktualizowano 2014-04-02 09:13:04, wprowadzający: Elżbieta Kuś
ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 14:47:51, wprowadzający: Elżbieta Kuś
POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-14 07:44:56 Informację zaktualizowano 2014-01-14 07:50:51, wprowadzający: Elżbieta Kuś
Pomagajmy razem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepłowodach przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. „Pomagajmy razem” współfinansowanego przez UE z EFS w ramach POKL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Projekt jest realizowany od lipca do grudnia 2012 r.

 Pomagajmy razem
Data wprowadzenia informacji 2012-12-21 11:24:53 Informację zaktualizowano 2012-12-21 11:27:15, wprowadzający: test test, autor: Elżbieta Kuś
wersja do druku