Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych  www.cieplowody.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSP w Ciepłowodach
OPS w Ciepłowodach
° Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
° Informacje bieżące
° Praca
° Informacje o Organach
° Statut
° Struktura organizacyjna
° Regulaminy
° Ewidencje, rejestry i archiwa
° Ogłoszenia
° Sprawozdanie finansowe
° Petycje
° Przeciwdziałanie przemocy
° Profilaktyka uzależnień
° wnioski do pobrania
Gminna Biblioteka
ZWiK w Ciepłowodach
GOKiP w Ciepłowodach
SP ZOZ Ciepłowody
Serwis
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OPS w Ciepłowodach > Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach strona główna 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach
KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. Adama Mickiewicza 2,
57-211 Ciepłowody.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@opscieplowody.pl />3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach prowadzenie postępowań w sprawach:
• świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. 2018 r., poz. 2220 z późn. zm. ),
• zasiłków dla opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. 2017 r., poz. 2092 z późn. zm. ),
• świadczeń wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2011 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. 2018 r., poz. 2134 z późn. zm. ),
• świadczeń „Dobry start”, Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" ( M.P.2018.514 ) ,
• wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ' Za życiem " ( Tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 473 ),
• świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 670 ),
• karty dużej rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny ( Dz. U. 2017 r., poz. 1832 z późn. zm. ),
• dodatków mieszkaniowych i energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. 2017 r., poz. 180 z późn. zm. ), zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne ( Dz. U. 2019 r., poz. 755 z późn. zm. ),
• pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2018 r., poz. 1508 z późn. zm. ),
• wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2018 r., poz. 998 z późn. zm. ),
• zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. 2015 r., poz. 1390 ),
4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 c rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów, wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieudostępnienia danych prowadzenie postępowań nie będzie możliwe.
5. Przysługuje Panu/Pani dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione w celu realizacji w/w celów.
7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu w sposób zautomatyzowany.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 13:35:29, wprowadzający: Ewa Trasper
KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. Adama Mickiewicza 2,
57-211 Ciepłowody.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@opscieplowody.pl />3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach prowadzenie postępowań w sprawach:
• świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. 2018 r., poz. 2220 z późn. zm. ),
• zasiłków dla opiekunów, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. 2017 r., poz. 2092 z późn. zm. ),
• świadczeń wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2011 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. 2018 r., poz. 2134 z późn. zm. ),
• świadczeń „Dobry start”, Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" ( M.P.2018.514 ) ,
• wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ' Za życiem " ( Tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 473 ),
• świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 670 ),
• karty dużej rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny ( Dz. U. 2017 r., poz. 1832 z późn. zm. ),
• dodatków mieszkaniowych i energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. 2017 r., poz. 180 z późn. zm. ), zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne ( Dz. U. 2019 r., poz. 755 z późn. zm. ),
• pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2018 r., poz. 1508 z późn. zm. ),
• wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2018 r., poz. 998 z późn. zm. ),
• zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. 2015 r., poz. 1390 ),
4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 c rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celów, wynikających z przepisów prawa. W przypadku nieudostępnienia danych prowadzenie postępowań nie będzie możliwe.
5. Przysługuje Panu/Pani dostęp do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione w celu realizacji w/w celów.
7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu w sposób zautomatyzowany.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 13:37:44, wprowadzający: Ewa Trasper
obowiązek informacyjny KDR

Obowiązek informacyjny w zakresie Karty Dużej Rodziny

 Komunikat ws. obowi_zku inform.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-10 10:33:52, wprowadzający: Ewa Trasper
wersja do druku