Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych  www.cieplowody.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
ZSP w Ciepłowodach
° Status Prawny
° Organy Jednostki
° Statuty
° Regulaminy
° Praca
° Budżet
° Informacje bieżące
° Struktura Organizacyjna
° Przetargi
° Zarządzenia
OPS w Ciepłowodach
Gminna Biblioteka
ZWiK w Ciepłowodach
GOKiP w Ciepłowodach
SP ZOZ Ciepłowody
Serwis
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 ZSP w Ciepłowodach strona główna 

ZSP w Ciepłowodach

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciepłowodach
Rodzaj Placówka Oświatowa
Lokalizacja woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki
Kod pocztowy 57-211
Adres jednostki Ciepłowody, ul. Szkolna 2
Kontakt

tel./fax (74) 810-34-44
e-mail: zspsekretariat@cieplowody.pl

Dyrektor szkoly
BEATA LUPA
tel. (74) 810-34-44
Wicedyrektor szkoły BARBARA KOPIJ 
tel. (74) 810-34-44
e-mail: wicedyrektorzsp@cieplowody.pl
REGON

 

NIP:  
 INFORMACJE
Sekretariat szkoły czynny  od poniedziałku do piątku
                                        w godz. : 700 - 1500
Świetlica szkolna:
                            wtorek, piątek  :   700 - 845       1125 - 15 00
       poniedziałek, środa, czwartek :   700 - 800      1125 - 15 00

 

         

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 
 

Data wprowadzenia informacji 2012-11-01 17:37:43 Informację zaktualizowano 2018-09-27 21:23:03, wprowadzający: Admin BIP

Zobacz:
 Status Prawny .  Organy Jednostki .  Statuty .  Regulaminy .  Praca .  Budżet .  Informacje bieżące .  Struktura Organizacyjna .  Przetargi .  Zarządzenia . 
wersja do druku